Wednesday, August 25, 2010

รู้จักกับสเต็มคิดส์

สเต็มคิดส์ (S T E M kids) เป็นโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของเซลล์ต้นกำเนิดที่มีต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชน ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าในร่างกายของคนเรามีเซลล์ต้นกำเนิดซึ่งทำหน้าที่ทั้งในสุขภาวะและและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะในวัยเด็กนั้นเซลล์ต้นกำเนิดมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมพัฒนาการร่างกายที่สมวัยและอาจจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ดีมีสุขเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กจึงมีผลต่อการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่ในร่างกายและเป็นแนวทางส่งเสริมสุขภาพในอนาคต แนวทางสำคัญที่ S T E M kids มุ่งรณรงค์ ได้แก่


ส่งเสริมปัจจัยทางบวก 3 ประการ คือ

1.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต


2.บริโภคอาหารที่มีประโยชน์


3.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ


ป้องปรามปัจจัยทางลบ 3 ประการ คือ
1.หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า


2.ห่างไกลควันบุหรี่


3.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพย์ติด

No comments:

Post a Comment